ANTY-BRUD

Preparat przeznaczony do mycia posadzek warsztatowych wykonanych z kamienia naturalnego, lastryko, terakoty i innych posadzek przemysłowych.

Doskonale sprawdza się usuwając wszelki tłuszcz i brud – przywraca kolor.

Sposób użycia:

 Sporządzić płyn roboczy, stosując 50 ml koncentratu na 10 litrów wody (stosunek 1:200).
 Wymieszać
 Przetrzeć powierzchnie mopem i pozostawić do wyschnięcia.

Koncentrat Posadzka warsztatowa może być używany w maszynach myjących wg. ogólnych zasad. W przypadku uporczywych zabrudzeń zwiększyć dawkę koncentratu i powtórzyć zmywanie posadzki.

UWAGA! Zawiera wodorotlenek potasu. H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. P102 Chronić przed dziećmi. P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. P301+310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P313 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Pojemność: 5 litrów

>>Zapraszamy do zakupu<< KLIKNIJ